Részvételi feltételek: NYERJEN LUXUS WELLNESSHÉTVÉGÉT ÉS DECHATHLON UTALVÁNYOKAT IS1. A játék megnevezése

Az Év Fürdője 2019 - NYERJEN LUXUS WELLNESSHÉTVÉGÉT ÉS DECHATHLON UTALVÁNYOKAT IS
termalfurdo.hu hírlevél feliratkozás nyereményjáték.
 
2. A játék szervezője
 
A játék szervezője Az Év Fürdője szavazást szervező és a termalfurdo.hu portált működtető Virtual Tour Online Kommunikációs és Médiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 27., cégjegyzékszáma: 04-09-007703, adószáma: 13484705-2-04) (továbbiakban „szervező”).
 
3. A játék időtartama
A játék 2019. június 1. napján 00 óra 00 perctől 2018. augusztus 31. napján 24 óra 00 percig tart.
 
4. Nyeremények
 
- 1 db szállás utalvány 2 éjszakára 2 fő részére Herceghalomra a Hotel Abacusba.
- 3 db 20.000 Ft értékű Decathlon ajándékkártya.
 
A nyeremények köre a szavazás végéig bővülhet.
 
5. A játékban történő részvétel feltételei
 
A játékban kizárólag 16. életévét betöltött természetes személy (továbbiakban ”játékos”) vehet részt, aki a játék 3. pontban írt időtartama alatt:
- a három megjelölt kategória közül legalább egy kategóriában szavaz a www.azevfurdoje.hu oldalon
- regisztrál a játékba a következő adatainak megadásával: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím. A játékba történő regisztráció díjmentes.
- a regisztráció során a megfelelő mezők bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt és hozzájárul a megadott adatainak az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez.
- feliratkozik a termalfurdo.hu hírlevelére és elfogadja a jelen részvételi szabályzatot és a termalfurdo.hu adatvételmi tájékoztatóját.
- helyesen válaszolja meg az alábbi kérdést: Melyik fürdő nyerte Az Év Fürdője szavazást 2018-ban?
 
Szervező kizárólag azokat a regisztrációkat tekinti érvényesnek, amelyeket a játékosok által regisztrált saját személyes adataik megadásával küldenek be a játékba, illetve saját e-mail címüket adják meg. Amennyiben a játékos nem saját személyes adatait, illetve nem saját e-mail címét adja meg, a játékkal kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a szervező mindennemű felelősségét kizárja.
 
A játékosok a regisztrációjuk során megadott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése) a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
 
A játékból ki vannak zárva a szervező, valamint a játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 
A játékból – a szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a játékosok, akik a játék szellemével ellentétesen nem valós adatokkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a játékkal összefüggésben a szervezőnek okoztak.
 
6. A nyertesek sorsolása
 
A szervező a játék teljes időtartama alatt, azaz 2019. június 1. napján 00 óra 00 perctől 2019. augusztus 31. napján 24 óra 00 percig beérkezett érvényes regisztrációk közül 2019. szeptember 5. napján 15 óra 00 perckor a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással (Random.org randomgenerátor segítségével), közjegyző jelenlétében, összesen a 4. pontban szereplő nyeremények számával megegyező nyertes nyertest sorsol ki. A sorsolás helyszíne a szervező (1108 Budapest, Bányató u. 13.) vagy a közjegyző irodája.  A szervező a sorsoláson nyerményenként 1 tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes regisztrációja bármely okból érvénytelen, vagy a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a játékból kizárásra kerül, vagy a 7. pontban megjelölt határidóig nem reagál az értesítésre.
 
7. Nyertesek értesítése, nyeremények átadása
 
A nyeremények másra szabadon átruházhatóak, azonban készpénzre nem válthatóak, továbbá üzleti és kereskedelmi célú felhasználásuk szigorúan tilos.
 
A szervező a nyertes játékosokat legkésőbb a sorsolási napot követő 24 órán belül értesíti a regisztráció során megadott e-mail címen. A játékosok az értesítés ilyen módjához a játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárulnak. A nyertes játékos köteles az értesítést 7 napon belül visszaigazolni. Amennyiben a nyertes játékos az értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a nyereményt átadni.
 
A nyertes játékos nem jogosult a nyeremény átvételére, amennyiben a regisztrációja az 5. pont szerinti egyeztetés során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül. A nyertes játékosoknak a nyereményt a szervező postai úton juttatja el a játékos által megadott magyarországi címre, vagy a játékos a nyereményt egy előre egyeztetett időpontban is átveheti a szervező irodájában. A nyertes játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb az értesítést követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes játékos nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a szervező terhére nem értékelhető. A szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
 
A szervező kizárja a játékból azt a játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a regisztrációján, illetve az értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a játékos egyéb okból nem felel meg a jelen játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek. A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
 
8. Adózás és egyéb költségek
 
A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a szervező viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A nyeremény kézbesítésével járó postaköltséget a szervező viseli. A nyeremény személyes átvétele esetén a szervező székhelyére történő oda- és visszautazás költsége a játékost terheli.
 
9. Adatkezelés
 
A jelen játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező az Adatkezelési nyilatkozat tartalma alapján kezelje, tárolja és felhasználja a regisztráció során megadott adataikat.
 
A játékos tudomásul veszi, hogy a játékból való kizáráshoz vezet, ha a játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi. Amennyiben a játékos csak a szavazással kapcsolatos értesítésekről, illetve hírlevélről iratkozik le, és nem kéri az adatainak a törlését, a sorsolásban részt vesz.
A termalfurdo.hu adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható.
 
10. Vegyes rendelkezések
 
A szavazatok és a regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 
A szervező a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, forgalmazójával vagy szolgáltatójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a szervezőtől nem követelheti.
 
A játékos tudomásul veszi, hogy a játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak. Amennyiben a szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a szervező semminemű felelősséget nem vállal.
 
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
 
A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a szervező a játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.
 
 
 
Budapest, 2019. május 31.
Vissza az előző oldalra