Játékszabályzat és részvételi feltételek1. A játék megnevezése

Az Év Fürdője 2019
 
2. A játék szervezője
Az Év Fürdője 2019 elnevezésű szavazás és nyereményjáték (továbbiakban „játék”) szervezője a Virtual Tour Online Kommunikációs és Médiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 27., cégjegyzékszáma: 04-09-007703, adószáma: 13484705-2-04) (továbbiakban „szervező”).
 
3. A játék időtartama
A játék 2019. június 1. napján 00 óra 00 perctől 2019. augusztus 31. napján 24 óra 00 percig tart.
 
4. Nyeremények
A játékban szavazók között a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:
- 1 db szállás utalvány 2 éjszakára 2 fő részére Mórahalomra, a Hotel Elixírbe
- 1 db szállás utalvány 2 éjszakára 2 fő részére Gyopárosfürdőre a Corvus Hotel Aquába
- 1 db GoPro Hero 7 White kamera
- 12 db belépő a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőbe. 3 nyertes kerül kisorsolásra
 
A termalfurdo.hu hírlevelére feliratkozók között az alábbi nyeremények kerülnek kisorsolásra:
- 1 db szállás utalvány 2 éjszakára 2 fő részére az Abacus Hotelbe
- 3 db 20.000 Ft értékű Decathlon ajándékkártya
Az ezzel kapcsolatos részvételi feltételek ide kattintva olvashatóak.
 
A nyeremények köre a szavazás végéig bővülhet.
 
A nyertes játékosok a fent felsorolt nyeremények közül a fürdőbelépők kivételével 1-1 darabra jogosultak. A fürdőbelépőkből minden nyertes 4 darabra jogosult.
 
5. A játékban történő részvétel feltételei
A játékban kizárólag 16. életévét betöltött természetes személy (továbbiakban ”játékos”) vehet részt, aki a játék 3. pontban írt időtartama alatt:
- a három megjelölt kategória közül legalább egy kategóriában szavaz a www.azevfurdoje.hu oldalon
- regisztrál a játékba a következő adatainak megadásával: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím. A játékba történő regisztráció díjmentes.
- a regisztráció során a megfelelő mezők bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt és hozzájárul a megadott adatainak az adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerinti kezeléséhez
 
A játék időtartama alatt egy játékos az online felületen történő szavazás esetén csak egy alkalommal jogosult regisztrálni a játékba, szavazatát azonban mindhárom kategóriában, kategóriánként egy alkalommal leadhatja.
 
Azon játékosok és szavazataik, amelyek a játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a játékból automatikusan kizárásra kerülnek. A szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a játékból. Szervező kizárólag azokat a szavazatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a játékosok által regisztrált saját személyes adataik megadásával küldenek be a játékba, illetve saját e-mail címüket adják meg. Amennyiben a játékos nem saját személyes adatait, illetve nem saját e-mail címét adja meg, a játékkal kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a szervező mindennemű felelősségét kizárja.
 
A játékosok a regisztrációjuk során megadott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése) a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
 
A szavazatokat a játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő játékos bármely okból nem felel meg a játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett játékost a játékból kizárhatja. A játékból ki vannak zárva a szervező, valamint a játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 
A játékból – a szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a játékosok, akik a játék szellemével ellentétesen nem valós adatokkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a játékkal összefüggésben a szervezőnek okoztak.
 
6. A szavazás menete, kategóriák
A szervező a játékban történő részvételt szavazáshoz köti, melynek során minden játékosnak legalább egy alkalommal, legalább egy kategóriában szavaznia kell valamely, a www.azevfurdoje.hu weboldalon megtalálható magyarországi fürdőre.
 
Szavazni az alábbi három kategóriában lehet:
A játékosok kizárólag online jogosultak szavazni a www.azevfurdoje.hu weboldalon keresztül. Az online felületen történő szavazás esetén egy játékos csak egy alkalommal jogosult regisztrálni a játékba, szavazatát azonban mindhárom kategóriában, kategóriánként egy alkalommal leadhatja, azaz minimum egy, maximum három fürdőre szavazhat.
 
7. A szavazás eredményhirdetése
A szervező a szavazás végeredményét, azaz mindhárom kategóriában a legtöbb szavazatot kapott fürdő nevét 2019. szeptember 5-én hozza nyilvánosságra a szavazás weboldalán és közösségi oldalain.
 
8. A nyertesek sorsolása
A szervező a játék teljes időtartama alatt, azaz 2019. június 1. napján 00 óra 00 perctől 2019. augusztus 31. napján 24 óra 00 percig beérkezett érvényes szavazatok közül 2019. szeptember 5. napján 14 óra 00 perckor a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással (Random.org randomgenerátor segítségével), közjegyző jelenlétében, összesen a 4. pontban szereplő nyeremények számával megegyező nyertest sorsol ki. A sorsolás helyszíne a szervező (1108 Budapest, Bányató u. 13.) vagy a közjegyző irodája.  A szervező a sorsoláson összesen 20 tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes szavazata bármely okból érvénytelen, illetve a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a játékból kizárásra kerül.
 
A sorsoláson a játék időtartama alatt szavazó minden játékos az összes, (legfeljebb három, ld. 6. pont) érvényes szavazatának a számával megegyező pályázattal vesz részt. A sorsolás tehát nem a regisztráció, hanem a szavazatok alapján történik. A sorsolásban minden szavazat ugyanakkora eséllyel vesz részt. A játékosnak a regisztrációt követően, az alapadatainak (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím) megadásán felül lehetősége van a regisztrációja kiegészítéseként további adatokat bocsájtani a szervező rendelkezésére. Amennyiben a játékos úgy dönt, hogy megadja a születési évét és irányítószámát, akkor az első szavazata dupla eséllyel vesz részt a nyeremények sorsolásakor. A fentiek figyelembe vételével egy regisztrált játékos minimum egy, maximum négy pályázattal vesz részt a nyereménysorsolásban. 
 
A játékosoknak lehetőségük van arra, hogy megosszák, mely fürdőre szavaztak. Ezen megosztások eredményeképpen növelhetik a sorsoláson szereplő pályázataik számát. A sorsoláson a játék időtartalma alatt a korábbi szavazatának megfelelő fürdő adatlapját megosztó játékos annyi számú pályázattal vesz részt, ahány ismerőse szavaz a megosztás hatására. A sorsolásban ilyen módon való részvétel tehát nem a megosztás, hanem az annak hatására szavazó ismerősök száma alapján történik.
 
9. Nyertesek értesítése, nyeremények átadása
A nyeremények másra szabadon átruházhatóak, azonban készpénzre nem válthatóak, továbbá üzleti és kereskedelmi célú felhasználásuk szigorúan tilos.
 
A szervező a nyertes játékosokat legkésőbb a sorsolási napot követő 24 órán belül értesíti a regisztráció során megadott e-mail címen vagy telefonszámon. A játékosok az értesítés ilyen módjához a játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárulnak. A nyertes játékos köteles az értesítést 2 napon belül visszaigazolni. Amennyiben a nyertes játékos az értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a nyereményt átadni.
 
A nyertes játékos nem jogosult a nyeremény átvételére, amennyiben a regisztrációja az 5. pont szerinti egyeztetés során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül. A nyertes játékosoknak a nyereményt a szervező postai úton juttatja el a játékos által megadott magyarországi címre, vagy a játékos a nyereményt egy előre egyeztetett időpontban is átveheti a szervező irodájában. A nyertes játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb az értesítést követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes játékos nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a szervező terhére nem értékelhető. A szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
 
A szervező kizárja a játékból azt a játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a regisztrációján, illetve az értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a játékos egyéb okból nem felel meg a jelen játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek. A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
 
10. Adózás és egyéb költségek
A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a szervező viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A nyeremény kézbesítésével járó postaköltséget a szervező viseli. A nyeremény személyes átvétele esetén a szervező székhelyére történő oda- és visszautazás költsége a játékost terheli.
 
11. Adatkezelés
A jelen játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező az Adatkezelési nyilatkozat tartalma alapján kezelje, tárolja és felhasználja a regisztráció során megadott adataikat.
 
A játékos tudomásul veszi, hogy a játékból való kizáráshoz vezet, ha a játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi. Amennyiben a játékos csak a szavazással kapcsolatos értesítésekről, illetve hírlevélről iratkozik le, és nem kéri az adatainak a törlését, a sorsolásban részt vesz.
A szavazás adatvédelmi tájékoztatója itt olvasható
 
12. Vegyes rendelkezések
A szavazatok és a regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 
A szervező a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, forgalmazójával vagy szolgáltatójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a szervezőtől nem követelheti.
 
A játékos tudomásul veszi, hogy a játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak. Amennyiben a szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a szervező semminemű felelősséget nem vállal.
 
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
 
A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a szervező a játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.
 
13. Információ a szavazásról és a játékról
A szavazásról, a kategóriákról és a játékról részletes információk a www.azevfurdoje.hu weboldalon érhetők el.
 
 
Budapest, 2019. május 31.
 
Vissza az előző oldalra