JátékszabályzatAz Év Fürdője 2017 szavazás részvételi feltételek és adatvédelmi szabályzat

 
Játékszabályzat
 
1. A játék megnevezése
Az Év Fürdője 2017
 
2. A játék szervezője
Az Év Fürdője 2017 elnevezésű szavazás és nyereményjáték (továbbiakban „játék”) szervezője a Virtual Tour Online Kommunikációs és Médiaszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 5525 Füzesgyarmat, Kossuth u. 27., cégjegyzékszáma: 04-09-007703, adószáma: 13484705-2-04) (továbbiakban „szervező”).
 
3. A játék időtartama
A játék 2017. június 1. napján 00 óra 00 perctől 2017. augusztus 31. napján 24 óra 00 percig tart.
 
4. Nyeremények
A játékban szavazók között a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:
- 1 db szállás utalvány 2 éjszakára 2 fő részére az Avalon Resort & Spa-ba, Miskolctapolcára
- 1 db szállás utalvány 2 éjszakára 2 fő részére az Elixír Hotelbe, Mórahalomra
- 1 db szállás utalvány 2 éjszakára 2 fő részére a Calimbra Hotelbe, Miskolctapolcára
- 1 db szállás utalvány 2 éjszakára 2 fő részére a Colosseum Hotelbe, Mórahalomra
- 3 db 10 000 Ft értékű, Rider papucsokra váltható utalvány
- 3 db 10 000 Ft értékű, Ipanema papucsokra váltható utalvány
- 3 db 10 000 Ft értékű Fabulon ajándékcsomag
- 5 db 4 fő részére szóló belépő Az Év Fürdője 2017 kategória nyertes fürdőjébe
- 5 db 4 fő részére szóló belépő Az Év Feltörekvő Fürdője 2017 kategória nyertes fürdőjébe
- 5 db 4 fő részére szóló belépő A Helyiek Kedvenc Fürdője 2017 kategória nyertes fürdőjébe
 
A játékban a kedvenc fürdőjüket megosztók között a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:
- 1 db szállás utalvány 2 éjszakára 2 fő részére a Zenit Hotel Balatonba, Vonyarcvashegyre
- 5 db 4 fő részére szóló belépő Az Év Fürdője 2016 kategória nyertes fürdőjébe, a Miskolctapolca Barlangfürdőbe
- 5 db 4 fő részére szóló belépő Az Év Feltörekvő Fürdője 2016 kategória nyertes fürdőjébe, a Szent Erzsébet Mórahalmi Gyógyfürdőbe
- 5 db 4 fő részére szóló belépő A Helyiek Kedvenc Fürdője 2016 kategória nyertes fürdőjébe, az Orfű Aquaparkba
 
A nyertes játékosok a fent felsorolt különböző típusú nyereményekből 1-1 darabra jogosultak.
 
5. A játékban történő részvétel feltételei
A játékban kizárólag 16. életévét betöltött természetes személy (továbbiakban ”játékos”) vehet részt, aki a játék 3. pontban írt időtartama alatt:
- a három megjelölt kategória közül legalább egy kategóriában szavaz a www.azevfurdoje.hu oldalon
- regisztrál a játékba a következő adatainak megadásával: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím. A játékba történő regisztráció díjmentes.
- a regisztráció során a megfelelő mezők bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban meghatározott valamennyi feltételt és hozzájárul a megadott adatainak az adatkezelési nyilatkozatban foglaltak szerinti kezeléséhez
 
A játék időtartama alatt egy játékos az online felületen történő szavazás esetén csak egy alkalommal jogosult regisztrálni a játékba, szavazatát azonban mindhárom kategóriában, kategóriánként egy alkalommal leadhatja.
 
Azon játékosok és szavazataik, amelyek a játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a játékból automatikusan kizárásra kerülnek. A szervező a nem valós adatokat megadó résztvevőket kizárhatja a játékból. Szervező kizárólag azokat a szavazatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a játékosok által regisztrált saját személyes adataik megadásával küldenek be a játékba, illetve saját e-mail címüket adják meg. Amennyiben a játékos nem saját személyes adatait, illetve nem saját e-mail címét adja meg, a játékkal kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a szervező mindennemű felelősségét kizárja.
 
A játékosok a regisztrációjuk során megadott adataik alapján kerülnek azonosításra. Az adatok esetleges változásaiból eredő, a szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag e-mail cím törlése) a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
 
A szavazatokat a játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő játékos bármely okból nem felel meg a játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett játékost a játékból kizárhatja. A játékból ki vannak zárva a szervező, valamint a játék szervezésében részt vevő egyéb szervezetek dolgozói és mindezen személyek Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.
 
A játékból – a szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a játékosok, akik a játék szellemével ellentétesen nem valós adatokkal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a játékkal összefüggésben a szervezőnek okoztak.
 
6. A szavazás menete, kategóriák
A szervező a játékban történő részvételt szavazáshoz köti, melynek során minden játékosnak legalább egy alkalommal, legalább egy kategóriában szavaznia kell valamely, a www.azevfurdoje.hu weboldalon megtalálható magyarországi fürdőre.
 
Szavazni az alábbi három kategóriában lehet:
A játékosok kizárólag online jogosultak szavazni a www.azevfurdoje.hu weboldalon keresztül. Az online felületen történő szavazás esetén egy játékos csak egy alkalommal jogosult regisztrálni a játékba, szavazatát azonban mindhárom kategóriában, kategóriánként egy alkalommal leadhatja, azaz minimum egy, maximum három fürdőre szavazhat.
 
7. A szavazás eredményhirdetése
A szervező a szavazás végeredményét, azaz mindhárom kategóriában a legtöbb szavazatot kapott fürdő nevét 2017. szeptember 5-én hozza nyilvánosságra a szavazás weboldalán és közösségi oldalain.
 
8. A nyertesek sorsolása
A szervező a játék teljes időtartama alatt, azaz 2017. június 1. napján 00 óra 00 perctől 2017. augusztus 31. napján 24 óra 00 percig beérkezett érvényes szavazatok közül 2017. szeptember 5. napján 12 óra 00 perckor a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással (Random.org randomgenerátor segítségével), közjegyző jelenlétében, összesen a 4. pontban szereplő nyeremények számával megegyező nyertes nyertest sorsol ki. A sorsolás helyszíne a szervező irodája, 1067 Budapest, Podmaniczky u. 31. 3. em. 18. A szervező a sorsoláson összesen 20 tartaléknyertest sorsol ki. A tartaléknyertesek a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, amennyiben a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes szavazata bármely okból érvénytelen, illetve a nyertes vagy az előttük álló tartaléknyertes a játékból kizárásra kerül.
 
A sorsoláson a játék időtartama alatt szavazó minden játékos az összes, érvényes szavazatának a számával megegyező pályázattal vesz részt. A sorsolás tehát nem a regisztráció, hanem a szavazatok alapján történik. A sorsolásban minden szavazat ugyanakkora eséllyel vesz részt. A játékosnak a regisztrációt követően, az alapadatainak (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím) megadásán felül lehetősége van a regisztrációja kiegészítéseként további adatokat bocsájtani a szervező rendelkezésére. Amennyiben a játékos úgy dönt, hogy megadja a születési évét és irányítószámát, akkor a szavazata dupla eséllyel vesz részt a nyeremények sorsolásakor. A fentiek figyelembe vételével egy regisztrált játékos minimum egy, maximum hat pályázattal vesz részt a nyereménysorsolásban.
 
A kedvenc fürdőjüket megosztók között történő sorsoláson a játék időtartalma alatt a korábbi szavazatának megfelelő fürdő adatlapját megosztó játékos annyi számú pályázattal vesz részt, ahány ismerőse szavaz a megosztás hatására. A sorsolás tehát nem a megosztás, hanem az annak hatására szavazó ismerősök száma alapján történik.
 
9. Nyertesek értesítése, nyeremények átadása
A nyeremények másra szabadon átruházhatóak, azonban készpénzre nem válthatóak, továbbá üzleti és kereskedelmi célú felhasználásuk szigorúan tilos.
 
A szervező a nyertes játékosokat legkésőbb a sorsolási napot követő 24 órán belül értesíti a regisztráció során megadott e-mail címen vagy telefonszámon. A játékosok az értesítés ilyen módjához a játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárulnak. A nyertes játékos köteles az értesítést 2 napon belül visszaigazolni. Amennyiben a nyertes játékos az értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a szervező jogosult tartaléknyertest kijelölni, és részére a nyereményt átadni.
 
A nyertes játékos nem jogosult a nyeremény átvételére, amennyiben a regisztrációja az 5. pont szerinti egyeztetés során vagy annak megkezdése előtt törlésre kerül. A nyertes játékosoknak a nyereményt a szervező postai úton juttatja el a játékos által megadott magyarországi címre, vagy a játékos a nyereményt egy előre egyeztetett időpontban is átveheti a szervező irodájában. A nyertes játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb az értesítést követő 30 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes játékos nem tesz eleget, úgy ezen körülmény a szervező terhére nem értékelhető. A szervező a nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani.
 
A szervező kizárja a játékból azt a játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a regisztrációján, illetve az értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a játékos egyéb okból nem felel meg a jelen játékszabályzatban leírt személyi feltételeknek. A játékos téves adatszolgáltatásából eredően a szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
 
10. Adózás és egyéb költségek
A Nyereményekhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a szervező viseli. Szervezőt a nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli. A nyeremény kézbesítésével járó postaköltséget a szervező viseli. A nyeremény személyes átvétele esetén a szervező székhelyére történő oda- és visszautazás költsége a játékost terheli.
 
11. Adatkezelés
A jelen játékban történő részvétellel kapcsolatos adatszolgáltatás önkéntes. Azok, akik a játékban részt vesznek, tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a szervező az Adatkezelési nyilatkozat tartalma alapján kezelje, tárolja és felhasználja a regisztráció során megadott adataikat.
 
A játékos tudomásul veszi, hogy a játékból való kizáráshoz vezet, ha a játék lebonyolításához szükséges adatok törlését a nyeremény átadása előtt kérelmezi.
 
12. Vegyes rendelkezések
A szavazatok és a regisztráció hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, e-mail cím elírása, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), és ebből eredően a nyeremények átadásának elmaradásáért vagy késedelméért a szervező semmilyen felelősséget nem vállal.
 
A szervező a nyeremények tekintetében minőségi felelősséget nem vállal, a nyertes játékos ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával, forgalmazójával vagy szolgáltatójával szemben érvényesítheti. Amennyiben a nyertes játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a szervezőtől nem követelheti.
 
A játékos tudomásul veszi, hogy a játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizárnak. Amennyiben a szervert vagy a kiszolgáló hálózatot ért támadás folytán a játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak nyereményeiket, a nyertes/nem nyertes státuszukat, stb. illetően, úgy ezen esetekre a szervező semminemű felelősséget nem vállal.
 
Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely játékos részéről bármilyen (számítógépes) manipulációt, tömegesen generált e-mail címek létrehozását, illetve a játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a játékost azonnali hatállyal kizárja a játékból.
 
A szervező fenntartja a jogot, hogy a játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a szervező a játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.
 
13. Információ a szavazásról és a játékról
A szavazásról, a kategóriákról és a játékról részletes információk a www.azevfurdoje.hu weboldalon érhetők el.
 
Budapest, 2017. március 23.
 
 
Vissza az előző oldalra
 
 
Adatkezelési nyilatkozat
 
A játékban való részvételhez a Játékos alábbi adataira van szükség: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, születési év, irányítószám.

Az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása.
 
Az adatok megadásával a Játékos egyértelműen hozzájárul ahhoz, hogy az azevfurdoje.hu oldalt üzemeltető Virtual Tour Kft. a megadott személyes adatait a nyereményjáték időtartama alatt a nyereményjáték lebonyolítása és dokumentálása céljából, illetve ez idő alatt és ezt követően marketingajánlatok megküldése céljából az adatkezelő megszűnéséig, vagy a Játékos hozzájárulásának visszavonásáig kezelje. Az adatkezelő a Játékos adatait harmadik személynek nem adja tovább. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a Játékosok személyes adatait a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával kezeli.
 
A játék során, az adatkezelő az alkalmazott elektronikus eszközök üzemeltetésekor garantálja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben, valamint az egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvényre juttatása érdekében a megfelelő műszaki, játék és egyéb szervezési intézkedésekkel a személyes adatok kezelésének, valamint tárolásának a biztonságát. Személyes adatnak tekintendő minden, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározott ilyen jellegű adat, azaz minden olyan adat, mellyel a Játékos azonosíthatóvá válik (így neve, telefonszáma, e-mail címe stb). 
 
A Játékos személyes adatait a játék időtartama alatt és után addig kezeljük, amíg a Játékos kifejezetten írásban nem kéri azok törlését, az e-mailben található „Leiratkozás” linkre kattintva, vagy elektronikus úton az info(kukac)azevfurdoje.hu e-mail címre történő üzenet küldésével, illetve postai úton a Virtual Tour Kft., 1067 Budapest, Podmaniczky u. 31. 3. em. 18. címre történő levél küldésével.

Az adatkezelés időtartama alatt a Játékosnak bármikor joga van tájékoztatást kérni az adatkezelésről, továbbá kérheti adatainak helyesbítését, vagy a jogszabályi kivételektől eltekintve azok törlését, illetve tiltakozási joggal élhet az adatkezeléssel szemben. Az érintettek további jogait részletesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.
 
A játékban való részvétellel a játékszabályzat rendelkezéseit a játékos elfogadja, az abban foglaltakhoz hozzájárul és adatait a valóságnak megfelelően hiánytalanul adja meg.
 
A weboldal és annak külső szolgáltatói (Google AdSense és Google AdWords remarketing) a személyre szabott kiszolgálás érdekében úgynevezett cookie-kat, azaz sütiket helyeznek el a Felhasználó számítógépén és olvasnak vissza. Abban az esetben, ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit - vagy cookie-t -, a Weblapnak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatása során keletkező adatait a korábbi látogatás adataival, kizárólag a Weboldal tartalma tekintetében. A Felhasználó jogosult törölni a sütiket a számítógépéről, valamint annak használatát le is tilthatja a böngészőjében. A felsorolt Google termékek követőkódjait annak érdekében helyezik el a Felhasználó számítógépén, hogy a weboldalon személyre szabott hirdetéseket jelenítsen meg a Felhasználó részére. A cookie elhelyezést a Felhasználó bármikor letilthatja a Google Hirdetési beállítások kezelőjében.
 
A Virtual Tour Online Kommunikációs és Médiaszolgáltató Kft. adatkezelési nyilvántartási száma: 01409-0001
Vissza az előző oldalra